Na czym polega analiza stanu BHP w firmie?

na-czym-polega-analiza-stanu-bhp-w-firmie

Zachowanie oraz znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to fundamentalny element działania każdej firmy. Pracodawca powinien więc zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo stanowiska oraz miejsca, w którym pracują. Na czym więc polega analiza stanu BHP firmy i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest analiza stanu BHP firmy?

Analiza stanu BHP firmy to nic innego jak ocena stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Podczas nadzoru bhp ocenia się zapewnienie bezpiecznych warunków dla pracowników, porównując stan firmy do obowiązujących przepisów. Podczas takiej analizy zostaną wskazane wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia. Przepisy ustalają, że analiza stanu firmy powinna odbywać się przynajmniej raz w roku.

Analiza stanu BHP firmy powinna zakończyć się pisemnym przedłożeniem raportu pracodawcy. Analiza powinna zawierać podstawowe informacje na temat zakładu pracy (miejsce, rodzaj działalności oraz liczbę pracowników). Przepisy nie narzucają konkretnej formy przeprowadzanej analizy i obszarów, które powinna ona obejmować. Należy jednak pamiętać, że dokładna i rzetelna ocena bezpieczeństwa to gwarancja odpowiednio przystosowanego miejsca pracy. W analizie mogą zostać zawarte takie informacje jak:

  • opis i analiza pomieszczeń wykorzystywanych podczas pracy oraz ich warunków technicznych
  • wyposażenie techniczne firmy
  • ewentualne stosowanie środków szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
  • ocena ryzyka zawodowego
  • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • oznaczenia i ewentualne drogi ewakuacyjne w firmie
  • stan ochrony przeciwpożarowej w budynku, oraz zaopatrzenie sprzętu gaśniczego

Kto może przeprowadzić analizę stanu BHP firmy?

Istotne jest, aby analizę przeprowadzały jedynie osoba odpowiednio wykwalifikowane i posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu zasad BHP. Przede wszystkim nadzór BHP mogą przeprowadzić wszelkie służby BHP, czyli specjalnie do tego wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka w zakładzie pracy. Analizę może przeprowadzić również specjalista spoza firmy. Jest to rozwiązanie zapewniające dużą efektywność oraz rzetelność wykonywanej analizy. Inka BHP w województwie śląskim oferuje szeroki zakres szkoleń BHP oraz przeprowadzenie nadzorów BHP. Dodatkowo analizę instruktażu stanu BHP może wykonać pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Warto jedynie pamiętać, by analiza była przeprowadzana przez osobę do tego odpowiednio przeszkoloną, tak aby zapewnić najwyższy poziom oceny bezpieczeństwa i ewentualnie móc go poprawić.