Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – kiedy jest potrzebna?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – kiedy jest potrzebna?

Ostatnie zawirowania gospodarcze są doskonałym przykładem, że nie warto skupiać się na jednym rodzaju inwestycji. To moment, w którym warto zagłębić temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Inwestorzy mają do dyspozycji wiele sposobów lokowania swoich oszczędności, a dzięki temu możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Na czym polega ta najważniejsza zasada inwestowania?

Czym jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja to rozproszenie inwestycji, której celem jest minimalizacja ryzyka utraty kapitału. Jej stosowanie polega na nieograniczaniu się do jednej inwestycji, a dzielenie kapitału na różne formy inwestycyjne. Im większa jest dywersyfikacja, tym mniejsze ryzyko utarty pieniędzy.

Dywersyfikacja może przyjmować różne formy. Dla niektórych oznacza na przykład rozkład kapitału na inwestycje bezpieczne o niskiej stopie zwrotu i wysoko oprocentowane inwestycje obarczone ryzykiem. Dla innych dywersyfikacja będzie podziałem na inwestycje krótko i długoterminowe.

Duże bezpieczeństwo zapewnią inwestycje podzielone ze względu na rodzaj podejmowanego ryzyka. Pieniądze można inwestować na różnych rynkach i w różne aktywa, np. w akcje, obligacje, fundusze. Każdy inwestor powinien określić własną strategię inwestycyjną, nie zapominając o zasadzie dywersyfikacji.

Przed czym chroni dywersyfikacja?

Mając kilka przemyślanych inwestycji, jest mało prawdopodobne, aby wszystkie przyniosły stratę. Może się jednak zdarzyć, że część z nich okaże się nietrafiona, co zostanie jednak zrekompensowane przez pozostałe inwestycje. To najważniejsza zaleta stosowania zasady różnicowania kapitału.

Inwestor może samodzielnie dywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Jeśli natomiast nie ma wystarczającej wiedzy może skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów w dziedzinie lokowania kapitału. Niezależnie jaką decyzję podejmie, różnicowanie inwestycji pozwoli mu zwiększyć szanse na uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu.

Dla kogo jest dywersyfikacja?

Strategia oparta na dywersyfikacji sprawdza się głównie w przypadku początkujących inwestorów – niezależnie od ich wiedzy, czy majętności. Można jednak przyjąć, że im bardziej inwestor jest doświadczony, tym na większą koncentrację może sobie pozwolić. Jest bowiem skłonny ponosić większe ryzyko, w celu osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.