Rozwód zaoczny co warto wiedzieć?

Co to jest zaoczny rozwód?

Liczba rozwodów rośnie z roku na rok. Często jest to ciężka przeprawa, nie bez powodu mówi się, o walce o dzieci, psa czy podział majątku. W trudnej i tak sytuacji rozstania idealnym wydaje się rozwód zaoczny – czy jest to możliwe w polskim prawie?

Jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwód często jest bardzo trudnym doświadczeniem, szczególnie dla osób nieobcujących na co dzień z przepisami w tym zakresie. Stąd najlepiej na początku poszukać dobrego prawnika, który wesprze nas na ścieżce sądowej. Jeśli nie znamy kancelarii specjalizującej się w tego typu sprawach, wystarczy wpisać w gogle, np. adwokat rozwód Kraków, Łódź, czy Toruń.

Pierwszym krokiem w przypadku decyzji o rozstaniu jest złożenie pozwu rozwodowego do sądu. Sąd przekazuje pozwanemu odpis ze wskazaniem terminu na ustosunkowanie się do jego treści. W przypadku niepodjęcia przesyłki, powód zgłasza się do komornika, który podejmuje próbę doręczenia pozwu. Jeżeli mimo otrzymania pisma, pozwany nie wystosuje odpowiedzi sąd może: wydać wyrok bez udziału stron na posiedzeniu niejawnym; wydać wyrok zoaczny w określonym terminie. Od tak wydanego wyroku stronom przysługuje sprzeciw w ciągu 14 dni od dnia doręczenia. Sąd rozpoznaje sprzeciw i może wyrok utrzymać w mocy w całości lub części albo uchylić go i orzec o żądaniu pozwu.

Co to jest zaoczny rozwód?

Rozwód zaoczny jest to wyrok wydany w sprawie, bez udziału pozwanego. Taki stan rzeczy mamy gdy pozwana osoba nie pojawia się na rozprawach, nie sporządza pism, pozwany bierze bierny udział w rozprawach, czyli fizycznie jest, ale nie zajmuje żadnego stanowiska. Warunkiem wydania wyroku zaocznego jest skuteczne zawiadomienie o toczącej się sprawie, czyli doręczenie odpisu pozwu i wezwania na rozprawę.

W przypadku gdy jedna ze stron wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, sąd nie może wydać wyroku zaocznego. Do wydania wyroku tego typu konieczna jest obecność i przesłuchanie obojga małżonków.

W przypadku gdy partner próbuje nam utrudnić sprawę rozwodową, warto pamiętać, że możliwe jest uzyskanie wyroku zaocznego. Ma on taką samą moc prawną jak wyrok rozwodowy wydany w standardowym trybie.