Rozwód – jak sobie poradzić z ustaleniem alimentów?

Rozwód - jak sobie poradzić z ustaleniem alimentów?

Rozwody wiążą się z wieloma zmianami w życiu. Jedną z nich jest na przykład sprawowanie opieki nad wspólnymi dziećmi. Jeśli obowiązki będą rozłożone nierównomiernie, w wielu przypadkach dojdzie do sprawy o alimenty.

Rozwody a orzekanie o alimentach

Rozwody zawsze pociągają za sobą szerszą dyskusję o wielu sprawach dotyczących pary. Poprzedzają podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi i dogadania się w kwestii finansowania ich wychowywania. Jeśli rodzice są w stanie porozumieć się w tej sprawie, wiele to ułatwia. Jeśli nie, sąd będzie musiał orzec alimenty. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obowiązek alimentacyjny mają nie tylko rodzice wobec wspólnych dzieci, ale również byli współmałżonkowie wobec siebie. Ten drugi rodzaj obowiązku będzie zależny na przykład od tego, czy rozwód przebiegł z orzeczeniem o winie czy bez. Nie będzie to z kolei mieć wpływu na alimenty orzeczone wobec dziecka. Co więcej, nawet rozwody orzeczone już po osiągnięciu przez dzieci pełnoletniości, ale zanim młody człowiek się usamodzielni, będą skutkowały koniecznością orzeczenia alimentów.

Rozwody – złożenie pozwu o alimenty

Pozew o alimenty składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Rozwody z kolei orzekają sądy okręgowe, warto więc zauważyć, że tymi dwoma kwestiami, chociaż wzajemnie powiązanymi, zająć się mogą dwa zupełnie różne podmioty.

Co powinno się znaleźć w pozwie? Powinien on zawierać wszystkie elementy formalne określone dla pisma procesowego. Istotne jest wskazanie wartości przedmiotu sporu, rozumianej w tym wypadku jako suma świadczeń w skali roku. Kwota ta powinna zostać prawidłowo uzasadniona usprawiedliwionymi potrzebami dziecka i wydatkami, jakie ponosi na jego utrzymanie rodzic, który z dzieckiem zamieszkuje, wychowuje je. Do pisma jako dowody załączone mogą być faktury, rachunki, zdjęcia.

Sąd podobnie jak orzekając rozwód, także i w sprawie o alimenty kieruje się dobrem dziecka. Pod uwagę bierze na przykład wspomniane usprawiedliwione potrzeby, rozumiane jako koszty ponoszone w związku z edukacją, leczeniem, realizacją pasji i rozrywkami. Innym czynnikiem, wpływającym na wysokość alimentów są koszty bieżącego utrzymania – rachunki, zakupy, czynsz. Faktem jest, że rozwody w dużym stopniu zmieniają dotychczasowe życie dziecka, dlatego też, dla sądu będzie mieć znaczenie również utrzymanie w miarę możliwości poziomu życia sprzed rozstania rodziców.

Kolejną kwestią są możliwości finansowe pozwanego. Dla ich ustalenia istotne będzie nie tylko ile pozwany zarabia, ale też ile mógłby zarabiać biorąc pod uwagę jego doświadczenie zawodowe, wykształcenie czy stan zdrowia.

Czy rozwody oznaczają ustalenie wysokości alimentów na zawsze?

Orzekając rozwody, sądy nie mogą przewidywać przyszłości. Jeśli więc zasądzają alimenty, robią to biorąc pod uwagę czynniki istniejące na dany moment. Może się jednak zdarzyć, że sytuacja ulegnie znaczącej zmianie. Dziecko zachoruje, będzie trzeba łożyć na przykład na lekcje języka obcego, z wysokim prawdopodobieństwem wzrosną koszty związane z kupnem odzieży. W związku z tym można skorzystać z opcji jaką jest podwyższenie alimentów. Sąd niekoniecznie musi się na nie zgodzić, jednakże zawsze można o nie wystąpić. Zmianę sytuacji należy uzasadnić, wskazując na okoliczności, które uległy zmianie. Rozwody orzec mogą wyłącznie sądy, w tym wypadku natomiast można zawrzeć ugodę alimentacyjną przed notariuszem.

Rozważając tę kwestię, sąd ponownie zbada wszystkie czynniki. Nie orzeknie o podwyższeniu alimentów na przykład wtedy, gdy uzna, że pozwany z uwagi na swój stan zdrowia nie jest w stanie łożyć więcej na utrzymanie dziecka. 

Materiał powstał przy współpracy z Rozwody Kraków – Kancelaria Radcy Prawnego.