Ogłoszenie upadłości firmy a odpowiedzialność wobec pracowników

ogloszenie-upadlosci-firmy-a-odpowiedzialnosc-wobec-pracownikow

Upadłość przedsiębiorcy najczęściej prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Jednak tryb układowy może skutkować przetrwaniem firmy i zachowaniem majątku. Jest on korzystny głównie dla dużych spółek. Przy upadłości przedsiębiorcy swoboda prowadzenia firmy zostaje mocno ograniczona z uwagi na konieczność zabezpieczenia majątku. Dowiedz się, co upadłość firmy oznacza dla jej pracowników!

Co dzieje się z pracownikami po ogłoszeniu upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości na drodze likwidacji firmy oznacza dla pracowników utratę pracy i wygaśnięcie umów. Przepisy kodeksu pracy co do zasady chronią pracowników przed natychmiastowym zwolnieniem, jednak likwidacja firmy jest sytuacją szczególną, w której przepisy te nie znajdują zastosowania. Oczywiście ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia stosunków pracy z mocy samego prawa. Aby do tego doszło, pracodawca musi wręczyć każdemu pracownikowi wypowiedzenie lub rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron.

Likwidacja firmy następująca po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umów wszystkim pracownikom, również tym zatrudnionym po ogłoszeniu upadłości oraz tym, którzy są w tzw. okresie ochronnym. Oznacza to, że pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, macierzyńskim czy rodzicielskim również tracą ochronę przed utratą pracy (wyrok SN z 8 grudnia 1997 r., I PKN 426/97, OSNAPiUS 1998/21, poz. 624).

Upadłość przedsiębiorcy a roszczenia i odprawy pracownicze

Gdy w stosunku do spółki ogłoszono upadłość, wówczas roszczenia pracownicze podlegają ochronie. Jeżeli pracodawca sam ich nie może zapłacić, ponieważ nie ma na to wystarczających środków, mogą one (chociaż częściowo) być wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zauważa radca prawny z Kancelarii Burkot Legal w Łodzi.

Ochroną objęte są zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i świadczenia chorobowe, za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop czy odprawy pieniężne. Jeśli roszczenia nie zostaną zaspokojone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, pracownik nadal ma szanse na odzyskanie pieniędzy. Wynagrodzenia i inne wierzytelności ze stosunku pracy podlegają wówczas spłacie w postępowaniu upadłościowym w pierwszej kolejności. Warto dodać, że odprawy pracownicze są wypłacane jedynie w przypadku zwolnień grupowych. Oznacza to, że należą się tylko pracownikom zatrudnionym w spółkach, gdzie zatrudnienie było nie mniejsze niż 20 osób. W mniejszych firmach odprawy ustawowe nie przysługują.