O czym pamiętać, aby umowa handlowa była ważna?

Mimo, że termin „umowa handlowa” nie jest precyzowany przez żadne przepisy, to dokument ten powszechnie spotyka się w praktyce biznesowej. Umowa handlowa może zostać zawarta między dwoma lub więcej podmiotami prawnymi – firmami, konsumentami, samorządami – a ich przedmiotem mogą być wszelkiego rodzaju dobra, zarówno te materialne, jak i niematerialne, np. licencje. Co powinna zawierać umowa, żeby można było ją uznać za ważną?

Czy umowa ustna jest ważna?

Zgodnie z prawem – tak, umowa zawarta ustnie zachowuje swoją ważność. Niemniej jednak bardzo rzadko tego typu są zawierane. Przyczyna jest bardzo prosta – w przypadku jakichkolwiek nieporozumień i konfliktów z drugą stroną nie będzie w stanie dowodzić swoich racji. Dlatego dla większej pewności, że postanowienia umowy zostaną dopełnione, warto zawrzeć ją na piśmie.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Umowa handlowa, niezależnie od jej przedmiotu, powinna zawierać kilka kluczowych elementów – bez nich jest uznawana za nieważną.

– „Przede wszystkim na początku umowy należy określić jej strony – mówi dr Beata Bieniek, adwokat – Im dokładniejsze określenie stron, tym mniejsze ryzyko, że zostanie ona podważona. Jeśli umowa jest zawierana między dwiema osobami prywatnymi, należy spisać ich dane osobowe, taki jak adres zamieszkania oraz numer PESEL. W umowach zawieranych między firmą a klientem, ta pierwsza musi podać dane takie jak numer KRS i REGON, a także dane osoby upoważnionej do zawierania umów w jej imieniu. Konieczne jest również określenie przedmiotu zawieranej transakcji. Tutaj również należy zachować sporą dokładność. Jeśli przykładowo przedmiotem transakcji jest używany samochód, należy w umowie zawrzeć między innymi jego markę, model, rocznik, numer rejestracyjny, numer VIN”.

Obowiązki stron

W kolejnych punktach umowa handlowa opisuje obowiązki stron, między innymi metodę, termin i kwotę zapłaty za przedmiot umowy oraz termin jego przekazania przedmiotu kupującemu. Zapisy te muszą spełniać kilka warunków, przede wszystkim zgodność z prawem – umowa nie może nakładać na żadną stron obowiązków, które zmuszałyby ją do złamania prawa. Zapisy powinny być ponadto:

  • Jednoznaczne – a więc nie nadające się do dowolnej interpretacji stron
  • Symetryczne – jednakowo chroniące interesy obu stron
  • Niewykraczające poza zakres współpracy
  • Zgodne z proponowaną ofertą i innymi ustaleniami

Postanowienie końcowe

Zwieńczeniem każdej umowy są postanowienia końcowe, opisujące między innymi w jaki sposób mogą zostać wprowadzone zmiany do umowy, jak możemy od niej odstąpić a także kary dla stron za nieprzestrzeganie jej postanowień – np. brak zapłaty za przedmiot lub zwłokę w jego przekazaniu. Oczywiście, każda umowa zyskuje ważność tylko wtedy, kiedy zostanie podpisana przez obie strony lub osoby upoważnione do ich reprezentowania.