Kurs KPP – kto powinien z niego skorzystać?

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, czyli KPP, to pomoc udzielana przez odpowiednio przeszkolonego ratownika osobie, której zdrowie lub życie jest zagrożone. Warto zauważyć, że jest to inny rodzaj wsparcia, od tego, jakiego może udzielić każdy świadek zdarzenia bez żadnych kwalifikacji. Aby zdobyć wiedzę i doświadczenie KPP, trzeba przejść odpowiedni kurs.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy skierowany jest do osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, a chciałyby uzyskać uprawnienia do udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wyniku wypadków lub chorób. Przeprowadzanie takich kursów jest regulowane przepisami zawartymi w art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs KPP – dla kogo?

Kurs KPP w Krakowie lub w każdym innym mieście jest skierowany przede wszystkim do wszystkich osób, które ze względu na swoją pracę mogą mieć do czynienia z sytuacjami wymagającymi podejmowania działań związanych z ratownictwem i pierwszą pomocą. Uczestnik takiego szkolenia nie musi mieć wykształcenia medycznego. Otrzymana w trakcie zajęć wiedza gwarantuje zainteresowanym zdobycie kompetencji w ramach ratowania zdrowia i życia bez ukończenia szkoły o profilu medycznym.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest skierowany głównie do osób, które pracują w jednostkach powiązanych z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Chodzi przede wszystkim o pracowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego i Górskiego Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego, Policji, Wojska, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej. Kurs KPP jest zalecany również osobom, które organizują lub ochraniają imprezy masowe.

Kurs KPP – jak przebiega?

Zakres wiedzy, jaką powinna zdobyć osoba uczestnicząca w kursie KPP, jest określony w rozporządzeniu o kwalifikowanej pierwszej pomocy, będącej częścią ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obszar ten jest jednak bardzo szeroki, dlatego zainteresowani szkoleniem muszą zdecydować, jakie konkretnie zagadnienia będą im przydatne np. w pracy.

Na koniec kursu uczestnicy podchodzą do egzaminu. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się tytuł ratownika, który jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego okresu osoba, która chce dalej być ratownikiem i mieć uprawnienia do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, musi podejść do egzaminu recertyfikacyjnego.

Kurs KPP jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się zawodowo ratowaniem życia oraz udzielaniem pierwszej pomocy, czyli do pracowników jednostek ratownictwa. Jednak na szkolenie KPP mogą się zdecydować również osoby zainteresowane pracą w takich jednostkach.