Instrukcje bhp – gdzie należy je stosować?

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy są bardzo ważne, ponieważ wpływają na komfort, produktywność i efektywność. W celu ich zapewnienia stosuje się znaki bhp, przygotowuje listę wytycznych obowiązujących na danym stanowisku oraz korzysta z profesjonalnych instrukcji bezpieczeństwa przygotowanych przez specjalistów w danej dziedzinie.

Czym są instrukcje bhp?

Jest to zbiór informacji dotyczących konkretnego zawodu, czynności lub urządzenia, który stosuje się wewnątrz zakładu. Zawiera ogólne wytyczne oraz zasady postępowania mające na celu zminimalizowanie wypadków w pracy. Instrukcje bhp mogą dotyczyć procesów technologicznych, które stosuje się w firmie oraz obowiązków, które pracownik ma na danym stanowisku. W zależności od rodzaju wykazu, zawierają informacje związane z obsługą maszyn oraz urządzeń, szkodliwymi substancjami stosowanymi w miejscu pracy czy też udzielaniem pierwszej pomocy.

Każda instrukcja bhp składa się z kilku części. Jest to wstęp, który zazwyczaj zawiera uwagi ogólne lub wymagania stawiane pracownikowi na danym stanowisku, lista czynności jakie powinny zostać podjęte przed przystąpieniem do wykonywania pracy, zasady bezpiecznego wykonywania pracy, jakie są czynności zabronione na danym stanowisku, jak postępować w razie awarii oraz uwagi końcowe.

Zasady dotyczące instrukcji bhp

Tak jak niektóre znaki bezpieczeństwa instrukcje bhp w miejscu pracy są obowiązkowe i zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca musi umieścić ja na terenie zakładu, zwłaszcza wtedy, kiedy pracownicy są w szczególności narażeni na wypadki i urazy oraz ich życie jest zagrożone. Nie ma jasno sprecyzowanych wymogów co do tego, jaka instrukcja powinna zostać zastosowana. Każdy z pracodawców powinien przeanalizować ryzyko związane z danym stanowiskiem wraz ze specjalistą do spraw bhp. Taką analizę przeprowadza się w przypadku każdego stanowiska pracy, bez względu na to, czy wiąże się z nim zagrożenie czy też nie. Te informacje pomogą w opracowaniu procedur postępowania oraz wytycznych dotyczących wykonywana obowiązków służbowych w sposób, który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa.

Najlepiej aby instrukcja bhp znalazła się w pobliżu danego stanowiska pracy, tak aby pracownik w każdej chwili mógł ją przeczytać w razie wątpliwości lub sytuacji awaryjnej. Nie jest to jednak wymagane – najważniejsze aby każdy miał łatwy dostęp do instrukcji i mógł z niej skorzystać w każdej chwili. Dlatego też można umieścić ją w pokoju socjalnym lub innym miejscu, do którego pracownik może wejść bez przeszkód. Na pewno nie mogą to być zamknięte pomieszczenia lub pokoje, do których można wejść tylko ze specjalnymi uprawnieniami.

Gdzie zatem powinno się stosować instrukcje bhp?

Jak już zostało to wspomniane, wykazy dotyczące bezpieczeństwa i zasad pracy muszą znaleźć się wszędzie tam, gdzie wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Na pewno są to place budowy, zakłady chemiczne, hale przemysłowe, miejsca obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych, magazyny, warsztaty i tym podobne. Instrukcje bhp stosuje się też w budynkach publicznych jak szkoły, szpitale i inne placówki medyczne czy na przykład kina, teatry oraz galerie handlowe. Jest to podyktowane przepisami bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane w miejscach, gdzie każdego dnia przebywa wiele osób.

Czy instrukcje bhp w biurze są potrzebne?

Praca biurowa zazwyczaj nie wiążę się z żadnymi zagrożeniami dla zdrowia pracownika oraz jego życia. Dlatego też w pomieszczeniach biurowych często rezygnuje się z instrukcji bhp. Istnieją jednak różne wykazy, które można w nich zastosować, jak na przykład instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką, instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych czy instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki.