Co moje to i Twoje nie zawsze — majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

Co wchodzi w skład majątku wspólnego

Wiedza odnośnie składników majątku małżonków może okazać się szczególnie cenna przed zbliżającym się rozwodem. Jeśli nie wiesz jak będą wyglądać kwestie majątkowe po rozstaniu, warto zasięgnąć porady prawnej w tym zakresie. Odpowiednią kancelarię możesz wyszukać wpisując w google, np. adwokat podział majątku Łódź, Warszawa, czy Gdańsk.

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Do majątku osobistego na ogół zaliczamy przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa. Przykładowo nabycie własnego mieszkania przed ślubem, w razie rozwodu będzie skutkowało zaliczeniem go do majątku osobistego kupującego. Do majątku osobistego mogą zaliczać się też przedmioty nabyte w czasie od zawarcia małżeństwa do powstania wspólności ustawowej pomiędzy partnerami. Taka sytuacja ma miejsce gdy jeden z małżonków jest osobą ubezwłasnowolnioną, a następnie ubezwłasnowolnienie zostaje uchylone. W takim przypadku z mocy prawa od razu istnieje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, która następnie zastąpiona zostaje wspólnością ustawową. Nabycie przedmiotu, co do którego jeden z małżonków oświadcza własność osobistą, należy potwierdzić stosownymi dokumentami. Warto też pamiętać, że wszelkie przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia czy darowizny należą do majątku osobistego, jeżeli spadkodawca albo darczyńca nie określił innego podziału.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego

Do majątku wspólnego zaliczamy przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, bez względu na to czy zostały nabyte przez jednego z małżonków czy przez oboje. Mówimy tu o przedmiotach, nabytych przykładowo przez umowę kupna-sprzedaży, czy wynagrodzenie lub dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Jako wynagrodzenie określamy nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i wszystkie świadczenia dodatkowe otrzymywane przez pracownika. Podobnie jest z dochodami uzyskiwanymi w ramach innych działalności jak czynsz pobrany z tytułu wynajęcia lokalu, nawet jeśli mieszkanie należy tylko do jednego z partnerów. Środki z innych działalności również wchodzą w skład wspólności majątkowej, przykładem mogą być: plony z nieruchomości rolnej czy dywidendy. Dodatkowo aktywa zgromadzone lokatach czy fundusz oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych również wchodzą do majątku wspólnego.

Przed przystąpieniem do podziału majątku zawsze warto zasięgnąć porady w kancelarii specjalizującej się w tego typu sprawach.